Kotva

Maturitní zkouška


Obsah maturitních a závěrečných zkoušek - školní rok 2021/22 - viz zde (Velikost: neznámá) 

========================================================

Organizace uzavírání studia ve školním roce 2020/2021 zde (Velikost: neznámá)

==========================================================================

Maturitní zpravodaj

==========================================================================

Maturitní kalendář

=========================================================================

Maturitní okruhy společné a profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období ve školním roce 2021/22

 

Maturitní okruhy společné a profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období ve školním roce 2020/21 obor HOTELNICTVÍ naleznete zde (Velikost: 310.79 kB)

Maturitní okruhy společné a profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období ve školním roce 2020/21 obor KOSMETICKÉ SLUŽBY naleznete zde (Velikost: 484.57 kB)

Pokyny k vypracování maturitní práce naleznete zde (Velikost: neznámá)

Pokyny pro zpracování maturitní práce naleznete  zde (Velikost: neznámá)

 

=====================================================================

Aktuální informace k maturitní zkoušce:

https://maturita.cermat.cz/ 

 

==========================================================================

Školní rok 2021/2022


Hodnocení profilových MZ (ústní) - všechny
obory zde (Velikost: neznámá)


Hodnocení MZ (praktické) - IV.KOS - obor Kosmetické služby 
záznam o průběhu praktické MZ a její hodnocení naleznete zde (Velikost: neznámá)

 

ORGANIZACE MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Při hodnocení maturitní práce vycházejí vedoucí práce i oponent z těchto dílčích kritérií:

1. Formální část - tvoří 30 % celkového hodnocení

  • velikost písma, řádkování, zarovnání do bloku, číslování stran
  • dodržení citace zdrojů uvedených v textu práce a použité literatury
  • správné použití příloh, grafická podoba práce, dodržení řazení listů

2. Obsahová část – tvoří 50 % celkového hodnocení

  • dodržení zadaného tématu a cíle práce
  • dodržení rozsahu a obsahu
  • originalita, vlastní myšlenky, logické členění
  • využití vhodných zdrojů, aktuálnost
  • odborná správnost

3. Jazyková část – tvoří 10 % celkového hodnocení

  • jazyková a stylistická správnost

4. Celkový dojem – tvoří 10 % celkového hodnocení

 

Obhajoba maturitní práce před zkušební komisí

Obhajoba je veřejná a probíhá před zkušební maturitní komisí. Pro obhajobu si žák připraví ústní prezentaci své maturitní práce. Poté žák zodpoví dotazy vedoucího práce a oponenta, popř. členů maturitní komise. Hodnotí se způsob prezentace, vysvětlení dotazů a obhájení postupu.

Po skončení bloku prezentací se komise na neveřejném jednání poradí o hodnocení žáka; přihlédne k posudkům oponenta, vedoucího práce a k obhajobě žáka, kdy kdy se přihlíží i ke komunikačním dovednostem

žáka.

Vyhlášení výsledků probíhá ve stejný den jako obhajoba.

 

Možnost nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka

V případě, že žák získal certifikát úrovně B1 a vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ), může požádat o nahrazení zkoušky z cizího jazyka. Žádost spolu s ověřenou kopií dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky je třeba podat do 31.3.2022 a do 30.6.2022 (pro podzimní maturitní termín) řediteli školy (§ 79 odst. 3 ŠZ, § 81 odst. 6 ŠZ, § 19a vyhlášky);

Pro studenty 4. ročníků a kombinovaného (dálkového) studia PMP jsou zde (Velikost: neznámá) k dispozici písně k maturitní zkoušce.