Kotva

Maturitní zkouška


Obsah maturitních a závěrečných zkoušek - školní rok 2023/24 - viz zde  (Velikost: 57.14 kB)

==================================================================

Organizace uzavírání studia 

==================================================================

Profilová část maturitní zkouška ČJL 

==================================================================

Pokyny pro odevzdání maturitní práce a průběh obhajoby -

==================================================================

Vnitřní předpis o plagiátu MP

==================================================================

Kritéria pro sestavení seznamu četby k MZ 

 

==================================================================

Admin. standatd a pokyny pro vypracování a odevzdání MP

==================================================================

Maturitní zpravodaj 

==================================================================

Maturitní kalendář  

==================================================================

Maturitní okruhy společné a profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období 

==================================================================

Kritéria hodnocení praktické části MZ

==================================================================

Aktuální informace k maturitní zkoušce

 

==================================================================

Hodnocení profilových MZ (ústní) 

==================================================================
Hodnocení MZ (praktické)
záznam o průběhu praktické MZ a její hodnocení naleznete

 

==================================================================

ORGANIZACE MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Při hodnocení maturitní práce vycházejí vedoucí práce i oponent z těchto dílčích kritérií:

1. Formální část - tvoří 30 % celkového hodnocení

  • velikost písma, řádkování, zarovnání do bloku, číslování stran
  • dodržení citace zdrojů uvedených v textu práce a použité literatury
  • správné použití příloh, grafická podoba práce, dodržení řazení listů

2. Obsahová část – tvoří 50 % celkového hodnocení

  • dodržení zadaného tématu a cíle práce
  • dodržení rozsahu a obsahu
  • originalita, vlastní myšlenky, logické členění
  • využití vhodných zdrojů, aktuálnost
  • odborná správnost

3. Jazyková část – tvoří 10 % celkového hodnocení

  • jazyková a stylistická správnost

4. Celkový dojem – tvoří 10 % celkového hodnocení

 

================================================================

Možnost nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka

V případě, že žák získal certifikát úrovně B1 a vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ), může požádat o nahrazení zkoušky z cizího jazyka. Žádost spolu s ověřenou kopií dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky je třeba podat do 31.3.2022 a do 30.6.2022 (pro podzimní maturitní termín) řediteli školy (§ 79 odst. 3 ŠZ, § 81 odst. 6 ŠZ, § 19a vyhlášky);
 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.