Kotva

uchazeči o vzdělání - cizinci


Pro uchazeče o vzdělávání, kterými jsou cizí státní příslušníci a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole.

 

1. kolo přijímacího řízení 

 

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Rozhovor bude probíhat formou pohovoru s ředitelkou školy, s výsledným hodnocením uspěl/neuspěl.

Jednotnou přijímací zkoušku z matematiky uchazeči konají.

 

Ředitelka školy pro hodnocení výsledků jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů daného oboru vzdělávání. Toto redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů.

 

Zápisový lístek cizincům, kteří nejsou žáky základní školy v ČR, vydá krajský úřad příslušný podle místa pobytu na území České republiky, pokud na území České republiky pobývá, podle sídla školy do které se hlásí (§ 60g odst. 2 školského zákona).

 

Uchazeči, kteří plnili povinnou školní docházku v zahraničí, doloží úředně ověřený doklad o jejím splnění vydaný zahraniční školou.

 

Uchazeči – cizinci (mimo státy EU) předloží nejpozději při zahájení vzdělávání ve střední škole doklad o oprávněnosti svého pobytu na území České republiky.

 

V dalších kolech přijímacího řízení uchazeči o vzdělávání jednotnou přijímací zkoušku nekonají.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.